Jak reklamovat

Vyřízení reklamace

NÁVOD JAK REKLAMOVAT - JAK ZABALIT, ZABEZPEČIT, OZNAČIT A ZASLAT REKLAMOVANÉ ZBOŽÍ

KOMPLETNÍ ZBOŽÍ S PŘÍSLUŠENSTVÍM ULOŽTE DO TAKOVÉHO OBALU, KTERÝ SPLŇUJE TATO KRITÉRIA:
A) ZAJISTÍ BEZPEČNÝ TRANSPORT S OHLEDEM NA POVAHU OBSAHU
B) JE V SOULADU S PODMÍNKAMI PŘEPRAVY KONKRÉTNÍHO PŘEPRAVCE (NUTNÝ PŘEDPOKLAD PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ PŘÍPADNÉ REKLAMACE DOPRAVY) 

VEZMĚTE PROSÍM NA VĚDOMÍ, ŽE PŮVODNÍ OBAL TOTO NEMUSÍ SPLŇOVAT. MY V NĚKTERÝCH PŘÍPADECH VĚDOMĚ PODSTUPUJEME RIZIKO NESOULADU BALENÍ S PODMÍNKAMI PŘEPRAVCE. NESOULAD BALENÍ S PODMÍNKAMI PŘEPRAVCE BUDE PŘI VRÁCENÍ VAŠÍ ODPOVĚDNOSTÍ. NEPODCEŇUJTE BEZPEČNÉ BALENÍ OBSAHU A NESPOLÉHEJTE SE POUZE NA ORIGINÁLNÍ OBAL, ZA OBSAH ZÁSILKY A JEJÍ DORUČENÍ V NEPOŠKOZENÉM STAVU ODPOVÍDÁ ODESILATEL ZÁSILKY, NE PŘÍJEMCE. 

DO ZÁSILKY PŘILOŽTE PRO USNADNĚNÍ KOMUNIKACE VYPLNĚNÝ FORMULÁŘ PRO REKLAMACI (PŘÍLOHA Č.1 OP) A KOPII DAŇOVÉHO DOKLADU NEBO POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY.

ZÁSILKU OZNAČTE VIDITELNÝM NÁPISEM REKLAMACE. 

ZBOŽÍ ODEŠLETE NA ADRESU:
ELEKTRICKÉ TOPENÍ
TŘÍDA KPT. OLESINSKÉHO 62
261 01  PŘÍBRAM II 

DŮLEŽITÉ DOPORUČENÍ PRO ZÁKAZNÍKY, KTEŘÍ POSÍLAJÍ ZÁSILKY ČESKOU POŠTOU: 

NEZASÍLEJTE NÁM PROSÍM VE VLASTNÍM ZÁJMU TĚŽKÉ, KŘEHKÉ, NEBO VELKÉ BALÍKY PROSTŘEDNICTVÍM ČESKÉ POŠTY (DÁLE JEN POŠTA). POŠTA K NÁM DOVÁŽÍ TYTO ZÁSILKY VELMI ČASTO SE ZNAČNĚ POŠKOZENÝM OBALEM A JAK PRAXE UKÁZALA, I S POŠKOZENÝM OBSAHEM. DLE "OBCHODNÍCH PODMÍNEK" POŠTY JE PŘÍJEMCE TAKOVÉ ZÁSILKY NUCEN ŘEŠIT REKLAMACI POUZE PŘÍMO NA POŠTĚ. 

POŠTA TAK ZCELA NELOGICKY VYŽADUJE ČASOVĚ NÁROČNÉ ŘEŠENÍ REKLAMACE PŘÍMO NA POŠTĚ (!) PO PŘÍJEMCI ZÁSILKY A NE PO ODESÍLATELI, JENŽ SI SLUŽBU OBJEDNAL A ZAPLATIL. TÍMTO TRESTÁ PŘÍJEMCE ZÁSILKY ZA VLASTNÍ POCHYBENÍ NEBO POCHYBENÍ ODESILATELE, KTERÝ ZÁSILKU NEDOSTATEČNĚ ZABEZPEČIL. CELÝ REKLAMAČNÍ PROCES JE PŘITOM ZCELA ZBYTEČNOU ZTRÁTOU ČASU, POKUD ZÁSILKA NEODPOVÍDÁ PŘEPRAVNÍM "OBCHODNÍM PODMÍNKÁM" POŠTY, COŽ JE V PRAXI BOHUŽEL VĚTŠINA. 

ZÁSILKY S POŠKOZENÝM OBALEM NEBO OBSAHEM NEPŘEBÍRÁME A NECHÁVÁME TAK PROSTOR K UPLATNĚNÍ REKLAMACE PŘI ZPĚTNÉM DORUČENÍ ODESILATELI. NEPOŠKOZENÉ ZÁSILKY BUDOU SAMOZŘEJMĚ PŘEVZATY. 

DOPORUČUJEME VÁM VYUŽÍT SLUŽEB DOPRAVCŮ, KTEŘÍ SE NECHOVAJÍ TAKTO AROGANTNĚ A HLAVNĚ NAPROSTO BEZ RESPEKTU K ČASU SVÝCH ZÁKAZNÍKŮ. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

7.1. Zaručujeme, že v době přechodu nebezpečí škody na Zboží podle čl. 6.7 Podmínek je Zboží bez vad, zejména pak, že Zboží:
a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;
b) je vhodné k účelu, pro který ho požadujete a s nímž souhlasíme;
c) je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci;
d) je vhodné k účelu, k němuž se Zboží tohoto druhu obvykle používá;
e) množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem Zboží téhož druhu, které můžete rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná námi nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, ledaže My prokážeme, že si ho nebyli vědomi nebo že bylo v době uzavření kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv;
f) je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které můžete rozumně očekávat; 
g) odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Vám byly poskytnuty před uzavřením smlouvy. 
7.2. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
7.3. V případě, že bude mít Zboží vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek dle čl. 7.1, můžete Nám takovou vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění (tedy Zboží reklamovat) zasláním e-mailu či dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů, případně osobně na adrese Naší kontaktní adrese. Pro reklamaci můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z Naší strany, který tvoří přílohu č. 1 Podmínek. V uplatnění práva z vadného plnění je třeba zvolit, jak chcete vadu vyřešit, přičemž tuto volbu nemůžete následně bez Našeho souhlasu změnit. Reklamaci vyřídíme v souladu s Vámi uplatněným právem z vadného plnění.
7.4. Má-li Zboží vadu, máte následující práva:
a) na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části Zboží; nebo
b) na odstranění vady opravou Zboží,
ledaže by byl zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný, což se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro vás.
7.5. Jsme oprávněni odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady.
7.6. Dále máte právo na:
a) přiměřenou slevu z Ceny; nebo
b) odstoupení od Smlouvy,
jestliže:
a) odmítneme vadu odstranit nebo ji neodstraníme v souladu s právními předpisy;
b) se vada projeví opakovaně,
c) je vada podstatným porušením Smlouvy; nebo
d) je z našeho prohlášení nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Vás.
7.7. Právo na odstoupení od Smlouvy nenáleží v případě, je-li vada Zboží nevýznamná.
7.8. V případě, že jste si vadu na Zboží způsobili sami, práva z vadného plnění Vám nenáleží.
7.9. Vadou Zboží není opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého Zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.
7.10. Při uplatnění reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno:
a) datum, kdy jste reklamaci uplatnili;
b) co je obsahem reklamace;
c) jaký způsob vyřízení reklamace požadujete;
d) Vaše kontaktní údaje pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.
7.11. Nedohodneme-li se na delší lhůtě, do 30 dnů od obdržení reklamace odstraníme vady a poskytneme Vám informaci o vyřízení reklamace na uvedené kontaktní údaje. Pokud tato lhůta marně uplyne, můžete odstoupit od Smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.
7.12. O vyřízení reklamace Vás budeme informovat e-mailem a vydáme Vám potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Pokud je reklamace oprávněná, náleží Vám náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady jste povinni prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového Zboží, je Vaší povinností Nám původní Zboží vrátit, náklady na toto vrácení však hradíme My.
7.13. V případě, že jste podnikateli, je Vaší povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co jste ji mohli zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí Zboží.
7.14. V případě, že jste spotřebitel, máte právo uplatit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí Zboží.
7.15. Ustanovení čl. 7.1 obchodních podmínek se nepoužije v případě, že My Vás před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozorníme, že se některá vlastnost věci liší a Vy jste s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil.